Zoznam stop slov

Vo viacerých úlohách analýzy jazyka je nežiaduce pracovať s neplnovýznamovými slovami, prípadne inými slovami, ktoré nenesú význam, napr. kvôli zníženiu výpočtovej zložitosti ďalšieho spracovania textu. Tie sa súhrne nazývajú ako tzv. stop slová.

Aktuálny (postupne rozširovaný) zoznam stop slov pre slovenčinu:

 • Lineárny zoznam (všetky slovné tvary, bez duplicít)
  a, aby, aj, ak, aká, akáže, aké, akéže, akého, akéhože, akej, akejže, akému, akémuže, ako, akože, akom, akomže, akou, akouže, akú, akúže, akých, akýchže, akým, akýmže, akými, akýmiže, ale, alebo, ani, áno, asi, až, ba, bez, bezo, bol, bola, boli, bolo, bude, budem, budeme, budeš, budete, budú, by, byť, cez, cezo, čej, či, čí, čia, čie, čieho, čiemu, čím, čími, čiu, čo, čoho, čom, čomu, čou, ďalšia, ďalšie, ďalšieho, ďalšiemu, ďalšiu, ďalší, ďalších, ďalším, ďalšími, ďalšou, dnes, do, ho, ešte, i, iba, ich, im, iná, inej, iné, iného, inému, iní, inom, inú, iný, iných, inými, ja, je, jeho, jej, jemu, ju, k, ká, káže, kam, kamže, každá, každé, každému, každí, každou, každú, každý, každých, každým, každými, kde, keď, kej, kejže, ké, kéže, kie, kieho, kiehože, kiemu, kiemuže, kieže, koho, kom, komu, kou, kouže, kto, ktorá, ktorej, ktoré, ktorí, ktorou, ktorú, ktorý, ktorých, ktorým, ktorými, ku, kú, kúže, ký, kýho, kýhože, kým, kýmu, kýmuže, kýže, lebo, leda, ledaže, len, ma, má, majú, mám, máme, máš, máte, mať, medzi, mi, mne, mnou, mňa, moj, moje, mojej, mojich, mojim, mojimi, mojou, moju, môcť, môj, môjho, môže, môžem, môžeme, môžeš, môžete, môžu, mu, musieť, musí, musia, musím, musíme, musíte, musíš, my, na, nad, nado, nám, nami, nás, náš, naša, naše, našej, nášho, naši, našich, našim, našimi, našou, ne, neho, nech, nej, nejaká, nejaké, nejakého, nejakej, nejakému, nejakom, nejakou, nejakú, nejakých, nejakým, nejakými, nemu, než, nich, nič, ničím, ničoho, ničom, ničomu, nie, niektorá, niektoré, niektorého, niektorej, niektorému, niektorom, niektorou, niektorú, niektorý, niektorých, niektorým, niektorými, nim, nimi, ním, ňom, ňou, ňu, o, od, odo, on, ona, oni, ono, ony, oň, oňho, po, pod, podo, podľa, pokiaľ, potom, popod, popri, poza, práve, pre, prečo, preto, pretože, pred, predo, pri, s, sa, si, sme, so, som, ste, sú, svoj, svoja, svoje, svojho, svojich, svojim, svojím, svojimi, svojou, svoju, ta, tá, tam, tak, takže, táto, teda, tej, ten, tento, tiež, tí, tie, tieto, títo, to, toho, tohto, tom, tomto, tomu, tomuto, toto, tou, touto, tu, tú, túto, tvoj, tvoja, tvoje, tvojej, tvojho, tvoji, tvojich, tvojím, tvojimi, ty, tých, tým, tými, týmto, už, v, vám, vami, vás, váš, vaša, vaše, vašej, vášho, vaši, vašich, vašim, vaším, viac, vo, však, všetci, všetka, všetko, všetky, všetok, vy, z, za, začo, začože, zo, že,

 • Tabuľka (štruktúrovaný zoznam lem so zaradením slovných tvarov)
  1 Základný tvar/lema Slovný druh Slovné tvary
  2 a spojka, častica
  3 aby spojka, častica
  4 aj spojka, častica
  5 ak spojka, častica
  6 ako zámeno, spojka, častica
  7 akože zámeno, spojka, častica
  8 aký zámeno aká, aké, akého, akému, akom, akým, akej, akú, akou, akých, akými
  9 akýže zámeno akáže, akéže, akéhože, akémuže, akomže, akýmže, akejže, akúže, akouže, akýchže, akýmiže
  10 ale spojka, častica
  11 alebo spojka
  12 ani spojka, častica
  13 áno častica
  14 asi častica
  15 spojka, častica
  16 ba spojka, častica
  17 bez predložka, spojka bezo
  18 by častica, spojka
  19 byť sloveso bude, budem, budeš, budeme, budete, budú, bol, bola, bolo, boli, som, si, je, sme, ste, sú
  20 cez predložka
  21 či spojka, častica cezo
  22 čí zámeno čia, čie, čieho, čiemu, čou, čiu, čím, čími, čej
  23 čo zámeno, spojka, častica čom, čím, čoho, čomu
  24 čože zámeno, častica
  25 dnes príslovka
  26 do predložka
  27 ďalší prídavné meno ďalšia, ďalšie, ďalšieho, ďalšiemu, ďalšom, ďalším, ďalších, ďalšou, ďalšiu, ďalšími
  28 ešte príslovka, častica, spojka
  29 ho častica, zámeno (tvar slova on)
  30 i spojka, častica
  31 iba spojka, častica
  32 iný zámeno iná, iné, iní, inú, inej, iného, inému, inom, iným, inými, iných
  33 ja zámeno ma, mňa, mne, mi, mnou
  34 jeho zámeno jej, ich
  35 k predložka ku
  36 kam príslovka
  37 kamže príslovka
  38 každý zámeno každá, každé, každí, každým, každých, každou, každého, každému, každú, každými
  39 kde príslovka, častica
  40 keď spojka
  41 kto zámeno koho, komu, kom, kým
  42 ktorý zámeno ktorá, ktoré, ktorou, ktorí, ktorými, ktorým, ktorých, ktorej, ktorú
  43 zámeno ká, ké, kú, kie, kýho, kieho, kým, kýmu, kiemu, kej, kou
  44 kýže zámeno káže, kéže, kúže, kieže, kýhože, kiehože, kýmuže, kiemuže, kejže, kouže
  45 lebo spojka, častica
  46 leda spojka, častica
  47 ledaže spojka, častica
  48 len častica, spojka
  49 mať sloveso mám, má, máš, máte, máme, majú
  50 medzi predložka
  51 môcť sloveso môžem, môžeš, môže, môžeme, môžete, môžu
  52 môj zámeno moja, moje, môjho, mojej, moju, mojou, mojim, mojimi, mojich
  53 musieť sloveso musím, musíš, musí, musíme, musíte, musia
  54 my zámeno nás, nám, nami
  55 na predložka
  56 nad predložka nado
  57 náš zámeno naša, naše, našich, našim, našimi, našou, našej, naši, nášho
  58 nech spojka, častica
  59 nejaký zámeno nejaká, nejaké, nejakého, nejakému, nejakom, nejakým, nejakej, nejakú, nejakou, nejakých, nejakými
  60 než spojka
  61 nie častica, spojka
  62 nič zámeno, častica ničoho, ničomu, ničím, ničom
  63 niektorý zámeno niektorá, niektoré, niektorého, niektorému, niektorom, niektorým, , niektorými, niektorej, niektorú, niektorou, niektorých
  64 o predložka
  65 od predložka odo
  66 on zámeno jeho, neho, ho, oňho, oň, jemu, nemu, mu, ňom, ním, oni, ony, ich, nich, im, nim, ne, nich, nimi, ona, jej, nej, ju, ňu, ňou, ne, ono
  67 po predložka, častica
  68 pod predložka podo
  69 podľa predložka
  70 pokiaľ príslovka, spojka
  71 popod predložka
  72 popri predložka
  73 potom príslovka, častica
  74 poza predložka
  75 práve príslovka, častica
  76 pre predložka
  77 prečo príslovka
  78 pred predložka predo
  79 preto príslovka, spojka, častica
  80 pretože spojka
  81 pri predložka
  82 s predložka so
  83 sa zámeno
  84 si zámeno, sloveso (tvar slova byť)
  85 svoj zámeno svoja, svoje, svojim, svojich, svojím, svojho, svoju, svojou, svojimi
  86 ta zámeno
  87 tak príslovka, spojka, častica
  88 takže spojka, častica
  89 tam zámeno, častica
  90 teda častica, spojka
  91 ten zámeno tá, to, toho, tomu, tom, tým, tej, tú, tou, tí, tie, tých, tým, tých, tými
  92 tento zámeno táto, toto, týmto, tomto, tomuto, tohto, touto, túto, tieto, títo
  93 tiež častica
  94 tu príslovka, častica
  95 tvoj zámeno tvojho, tvoja, tvojej, tvoje, tvojím, tvoji, tvojich, tvojimi, tvojim
  96 ty zámeno teba, tebe, tebou, ti
  97 príslovka, častica, spojka
  98 v predložka vo
  99 váš zámeno vášho, vaša, vašej, vaše, vaším, vaši, vašich, vašim
  100 viac číslovka, príslovka, sojka
  101 však spojka, častica
  102 všetok zámeno všetka, všetko, všetci, všetky
  103 vy zámeno vás, vám, vami
  104 z predložka zo
  105 za predložka
  106 začo príslovka
  107 začože príslovka
  108 že spojka, častica

 • Dátum: August 2016
 • Autor: text.fiit.stuba.sk
Späť na stránku služieb