Naivný pravidlový korpusový POS tagger

Stránka projektu: http://morpholyzer.fiit.stuba.sk:8080/PosTagger

Určovanie slovných druhov na základe morfologickej databázy vytvorenej na JÚĽS SAV v Bratislave v rámci projektu Slovenského národného korpusu [1]. Rozdiel oproti predošlej službe spočíva v tom, že pre rozlíšenie medzi viacerými možnými slovnými druhmi služba využíva jednoduchý spôsob redukcie viaznačností (napr. slová viažuce sa s predložkou ‘v’ sa môžu vyskytovať len v páde lokál) založený na manuálne vytvorených pravidlách.

  • Dátum: Január 2014
  • Implementoval: M. Plank


Referencie:

  1. JÚĽŠ SAV: Slovenský národný korpus – prim-6.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.
Späť na stránku služieb