Korpusový POS tagger

Stránka projektu: http://text.fiit.stuba.sk/lemmatizer

Určovanie slovných druhov na základe morfologickej databázy vytvorenej na JÚĽS SAV v Bratislave v rámci projektu Slovenského národného korpusu [1]. Princíp určovania slovných druhov spočíva vo vyhľadaní slovného druhu v databáze slovných tvarov naplnenej z morfologickej databázy.

  • Dátum: Máj 2013
  • Implementoval: R. Horváth


Referencie:

  1. JÚĽŠ SAV: Slovenský národný korpus – prim-6.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.
Späť na stránku služieb