KORPUSOVÝ LEMATIZÁTOR

Stránka projektu: http://text.fiit.stuba.sk/lemmatizer

Lematizácia na základe slovníka lem vytvoreného na JÚĽS SAV v Bratislave v rámci projektu Slovenského národného korpusu [1]. Princíp lematizácie spočíva v efektívnom vyhľadaní lemy v databáze slovných tvarov naplnenej zo slovníka lem. Výhodou tejto služby je pomerne vysoká úspešnosť lematizácie. Nevýhodou tejto služby je jej obmedzené pokrytie -- lematizovať vieme len slová, ktoré sú v slovniku. Tých je však vcelku dosť, použitie by však malo postačovať pre lematizáciu základných slov v slovnej zásobe.

  • Dátum: Apríl 2013
  • Implementoval: R. Horváth


Referencie:

  1. JÚĽŠ SAV: Slovenský národný korpus – prim-6.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.
Späť na stránku služieb